Date User Change
Mar 29 2011, 22:15 petopeto +kino -kino_(artist)
Dec 29 2009, 23:33 VorpalNeko +cirno +pantsu +shimapan +thighhighs
Dec 29 2009, 18:51 MirrorMagpie +kino_(artist) -tagme
Dec 29 2009, 18:51 MirrorMagpie -kino_konomi
Dec 29 2009, 18:46 MirrorMagpie rating:s←q, +kino_konomi +kinokonomi +touhou
Dec 29 2009, 09:54 MirrorMagpie rating:q, +tagme