Date User Change
Jan 27 2012, 22:09 fireattack -wallpaper
Jan 27 2012, 22:08 fireattack +dress +wallpaper -possible_duplicate
Jan 04 2012, 04:35 charunetra rating:s, +zhang_xiaobai +possible_duplicate