Date User Change
Feb 21 2013, 21:38 fireattack -shown, -dakimakura -hinoue_itaru -nakatsu_shizuru -rewrite -stitchme
Feb 21 2013, 21:37 fireattack parent:243929←none
Mar 13 2012, 13:50 fireattack +hinoue_itaru +nakatsu_shizuru
Mar 13 2012, 13:49 fireattack +shown
Mar 12 2012, 18:15 fireattack +stitchme
Mar 12 2012, 18:07 fireattack +rewrite
Mar 12 2012, 18:07 fireattack -shown, rating:q, +dakimakura +partial_scan