Date User Change
Jan 30 2009, 03:13 Aurelia +hong_shurei -kou_shuurei
Jan 30 2009, 01:21 momo-hime +kou_shuurei +shi_ryuuki
May 05 2008, 12:07 Radioactive rating:s, +crease +saiunkoku_monogatari, source: Image board