Date User Change
Jun 25 2013, 16:11 van source changed from http://static.minitokyo.net/downloads/18/06/610318.jpg?1596391572 to none
Jun 25 2013, 16:10 vanilla source changed from none to http://static.minitokyo.net/downloads/18/06/610318.jpg?1596391572
Jun 24 2013, 15:51 tbchyu001 rating:s, +munemoto_tsubakiko +sakurazawa_izumi +seifuku +sekai_seifuku_kanojo