Pool: Yoru no Benkyoukai (Fumi Hiro) - Ayakashi Kitsune