Pool: Densuke. (Tanihara Natsuki) - Junsui Shoujo Baiyouki 3