Pool: Mugenkidou A (Tomose Shunsaku) - Oreno Imoutoga Kuronekoga

C79