Pool: Kotonosha (Mutsumi Masato) - U3 horizon II

C82