Pool: Tori no Oishii Tokoro (Tori-san) - Inu no Eroi Hon

C83