Pool: Manekineko + D.N.A.Lab. (Kamiya Maneki & Miyasu Risa) - Heavenly Star