Pool: Nakamatachi (Asami Asami + Expert) - Seichou toka shichadame nano!