This post belongs to a parent post.


asai_nagamasa_(nobuna) asakura_yoshikage azai_nagamasa cleavage miyama-zero niwa_nagahide niwa_nagahide_(nobuna) oda_nobukatsu oda_nobukatsu_(nobuna) oda_nobuna_no_yabou sagara_yoshiharu shibata_katsuie shibata_katsuie_(nobuna) sword takeda_shingen takeda_shingen_(nobuna)

Edit | Respond