.hack// .hack//g.u. haseo ovan sadamoto_yoshiyuki shino_(.hack)

Edit | Respond