armor asakura_yoshikage_(nobuna) azai_nagamasa_(nobuna) bike_shorts japanese_clothes miyama-zero niwa_nagahide niwa_nagahide_(nobuna) no_bra oda_nobuna_no_yabou sagara_yoshiharu shibata_katsuie shibata_katsuie_(nobuna) sword takeda_shingen takeda_shingen_(nobuna) tsuda_nobusumi_(nobuna)

Edit | Respond