Artist: aojiru

URL http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/creater_allgame.php?creater=1689
URL http://ww2.tiki.ne.jp/~aojiru666/
Aliases あおじる