Artist: luky

URL http://i1.pixiv.net/img15/img/luky/
URL http://www.pixiv.net/member.php?id=225562
URL http://img15.pixiv.net/img/luky/