cirno letty_whiterock touhou tsurukou

Edit | Respond

hmm...yummy nom nom hai
K@tsu said:
hmm...yummy nom nom hai
Your eating sound is nom nom.
ikyo said:
Your eating sound is nom nom.
yes,..lol