Maybe you meant: nogaruwako_adoresu or reen_kadorer