This post has a child post. (post #89109)


fujimoto_kiyokazu hanato_kobato ioryogi katou_hiromi kobato

Edit | Respond

what is the name of this anime?
Add 'clamp' tag ?

Edit : Sorry didn't see the artist name.