Pool: (Chou Original Dai Doujin Sai) Chou Original Dai Doujin Sai Gasshu Rei

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=720584